قوانین و مقررات

زمان مطالعه: 4 دقیقه بند های قرارداد و قوانین و مقررات ماده ۱– مدت انجام قرارداد تبصره ۱: در طول این مدت گزارش پیشرفت پروژه، جهت تایید به طرف قرارداد ارائه خوا هد شد که طرف قرارداد باید در بازه زمانی مشخص شده اقدام به تائید یا ارائه نظرات تکمیلی نماید . بدیهی است در صورت عدم دریافت پاسخ …

قوانین و مقررات ادامه »