قوانین و مقررات

زمان مطالعه: ۴ دقیقه بند های قرارداد و قوانین و مقررات ماده ۱– مدت انجام قرارداد تبصره ۱: در طول این مدت گزارش پیشرفت پروژه، جهت تایید به طرف قرارداد ارائه خوا هد شد که طرف قرارداد باید در بازه زمانی مشخص شده اقدام …

قوانین و مقررات ادامه مطلب »